Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө ЖОБО

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн
2012-жылдын 20-февралындагы
N 118 токтому менен
бекитилген

  1. Жалпы жоболор
  2. Министрликтин максаты
  3. Министрликтин милдеттери
  4. Министрликтин функциялары
  5. Министрликтин укуктары
  6. Министрликтин ишин уюштуруу
  7. Корутундулоочу жоболор


Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө
ЖОБО


(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы N 248, 2013-жылдын 29-июлундагы N 423, 2015-жылдын 30-мартындагы № 168, 2016-жылдын 24-мартындагы № 142, 2016-жылдын 8-августундагы № 435, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакцияларына ылайык)
1. Жалпы жоболор
1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (мындан ары - Министрлик) Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоо тармагындагы мамлекеттик саясатты жүргүзгөн жана башкарууну жүзөгө ашырган аткаруучу бийликтин борбордук органы болуп эсептелет.
2. Министрлик өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин жарлыктарын жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, башка ченемдик укуктук актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.
3. Министрликтин мамлекеттик жана расмий тилдерде өз аталышы бар, Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик герби түшүрүлгөн мөөрү жана Кыргыз Республикасынын Финансы министрлигинин казыналыгында алыш-бериш эсептери бар юридикалык жак болуп эсептелет.
2. Министрликтин максаты
4. Министрликтин максаты болуп Кыргыз Республикасында жарандардын ден-соолугун чындоо жана сактоо эсептелет.
3. Министрликтин маселелери
5. Министрликтин маселеси болуп төмөнкүлөр боюнча мамлекеттик саясатты иштеп чыгуу жана жүзөгө ашыруу болуп эсептелет:
- саламаттык сактоо кызматтарынын калкка жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жана сапатын жогорулатуу;
- коомдук саламаттык сактоо;
- саламаттык сактоо тармактарында жеке-мамлекеттик өнөктөштүктү өнүктүрүү;
- бюджеттик-камсыздандыруу медицинасын жакшыртуу.
4. Министрликтин функциялары
6. Министрлик өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык, төмөнкү функцияларды аткарат:
а) Тармактык саясат функциясы:
- ден-соолукту чыңдоо жана сактоо тармагында максаттуу, мамлекеттик, улуттук программаларды, мамлекеттик кепилдик программасын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат, алардын ишке ашырылышына баа берет жана мониторинг жүргүзөт;
- медициналык камсыздандыруу, курорттук иш  жаатындагы саясатты иштеп чыгат;
- саламаттык сактоо чөйрөсүндө эмгек ресурстарына керектөөлөрдүн божомолун жүргүзөт;
- саламаттык сактоо тармагында укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;
- медициналык-санитардык жардам көрсөтүүнүн шарттарын жана көлөмүн аныктайт;
- тейлеген тармагына ылайык укуктук пропаганда боюнча иш-чараларды өткөрөт;
- саламаттык сактоо уюмдарында оптималдаштыруу жана түзүм өзгөртүү боюнча иш-чараларды өткөрөт;
- менчиктин түрүнө карабай медициналык жана фармацевттик кызмат көрсөтүүчүлөрдүн ишмердүүлүгүнө баа берет жана мониторингди жүзөгө ашырат;
- климаттын глобалдык өзгөрүүсүнө адаптациялоо иш-чараларын иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышат;
- тамеки чегүүгө каршы күрөшүү маселелери боюнча ведомстволор аралык органга сунуштарды киргизет;
- жугуштуу жана актуалдуу өнөкөт инфекциялык эмес оорууларды алдын алуу боюнча стратегиясын иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат;
- программалык негизде саламаттык сактоонун консолидациялуу бюджетин түзүү жана аткаруу тармагында саясатты ишке ашырат;
- жогорку технологиялар фонддун, техникалык тейлөө фондунун, эпидемиологиялык фонддун жана борборлоштурулган иш-чаралардын каражаттарын бөлүштүрүү механизмдерин түзөт жана аныктайт;
- "Бирдиктүү төлөөчү" системасынан сырткары иштеген саламаттык сактоо уюмдарынын чыгашаларын пландаштырууну жана каржылоо көлөмүн аныктайт;
- фармацевттик иш жаатында, калкты жана саламаттык сактоо уюмдарын дары-дармектер менен камсыздоодо, дары каражаттардын коопсуздугун, натыйжалуулугун жана сапатын контролдоону уюштурууда мамлекеттик саясатты түзөт жана жүргүзөт;
- саламаттык сактоо тармагында мамлекеттик - жеке өнөктөштүктү ишке киргизет жана өнүктүрөт;
- тейленүүчү маселелер боюнча эл аралык макулдашууларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышат, саламаттык сактоо тармагынын өнүгүшүнө чет элдик инвестицияларды жана гранттарды тартуу боюнча иш жүргүзөт, эл аралык долбоорлорду жана программаларды жүзөгө ашырууну камсыз кылат.
б) Жөнгө салуу функциясы:
- менчиктин түрүнө карабай, саламаттык сактоо уюмунун статистикалык отчеттуулугун жана бирдиктүү алгачкы медициналык эсепке алуу системасын иштеп чыгат жана киргизет;
- медициналык жана фармацевттик кызмат көрсөтүүнүн коопсуздугун жана сапатын башкаруу системасын иштеп чыгат жана киргизет;
- саламаттык сактоо уюмдардын аккредитация стандарттарын иштеп чыгууга катышат;
- медициналык жана фармацевттик кадрлардын катталышын уюштурат, саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кадрлардын орун которууларына мониторинг жүргүзөт;
- жыл сайын медициналык билим берүү уюмдарына кабыл алуу планын бекитет, кабыл алуу эрежелерин макулдашат;
- товарлардын экспортуна жана импортуна эксперттик корутундуларды берет;
- медициналык жана фармацевттик ишке лицензия берет;
- саламаттык сактоо уюмдарында дүң жана чекене дарыкана тармактарында фармацевттик дары-дармектерге баа түзөт жана баалардын мониторингин жүзөгө ашырат.
в) Координациялоо, контролдоо жана көзөмөл функциясы:
- мамлекеттик кепилдик программаларын, ден-соолукту чыңдоо жана сактоо тармактарында улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды аткаруу боюнча саламаттык сактоо уюмдарынын ишин контролдойт;
- жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен бирге менчиктин түрүнө карабай, саламаттык сактоо уюмдарынын ишине жалпы жетекчиликти, координациялоону жана контролдоону жүзөгө ашырат жана тармакты өнүктүрүү боюнча биргелешкен чараларды көрөт;
- секторлор аралык координациялоону, ошондой эле, саламаттык сактоо тармагында улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды жүзөгө ашыруу боюнча коомдук уюмдар, жарандык секторлор жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен эриш-аркак иштөөнү жүзөгө ашырат;
- республиканын аймагына карантиндик жана өзгөчө кооптуу ооруулардын кирүүсүнө жана жайылуусуна карата республиканын аймагында санитардык коргоо боюнча иш-чараларды өткөрүүнү координациялайт;
- санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүүнү жана эпидемияга каршы, өз убагында токтотуу боюнча алдын алуу иш-чараларын координациялайт жана тамак-аш ууланууларын, жугуштуу ооруулардын очогун жоюу боюнча алдын алуу иш чараларын уюштурат;
- патогендик микроорганизмдер менен иштеген лабораториялардын биологиялык коопсуздугун камсыздоо ишин координациялайт;
- Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо уюмдарын жана калкты дары каражаттары менен камсыздоо ишин, саламаттык сактоо уюмдарын жана калкты, камсыздоодо Ата Мекендик фармацевтикалык өндүрүш менен эриш-аркак иштөөнү уюштурууну жана Өтө маанилүү дары каражаттарынын тизмесин түзүүнү координациялайт;
- саламаттык сактоо уюмдарынын кайсыл булактарынан алгандыгына карабай, дары каражаттарын рационалдуу пайдалануусуна контролдоону камсыз кылат;
- жогорку технологиялар фонддун, техникалык тейлөө фондунун, эпидемиологиялык фонддун жана борборлоштурулган иш-чаралардын каражаттарын максаттуу пайдаланууну контролдойт;
- Бирдиктүү төлөөчү системасынан сырткары иштеген саламаттык сактоо уюмдарында операциялык, каржылык процесстердин ички аудитин жүргүзөт;
- мамлекеттик кызматкерлерди жана саламаттык сактоо уюмдарынын адистерин, жетекчилерин аттестациялоону контролдойт;
- Мамлекеттик заказ берет жана менчигине, түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабай, медициналык жана фармацевтикалык кадрларды даярдоо, кайра даярдоо жаатындагы ишти координациялайт;
- менчиктин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабай, дипломго чейинки жана дипломдон кийинки, кошумча медициналык, фармацевтикалык билим жана медициналык илим маселелерин координациялайт, медициналык билим берүү уюмдарында бирдиктүү мамлекеттик билим берүү стандарттарын, окуу пландарын жана программаларды иштеп чыгуу үчүн сунуш киргизет;
- саламаттык сактоо тармагында илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүнү координациялайт, саламаттык сактоо тармагында илимий жана практикалык иштин ыраттуулугун камсыз кылат;
- саламаттык сактоо боюнча координациялык жана башка комиссияларды, штабдарды, кеңештерди түзөт жана ишине катышат.
г) Кызмат көрсөтүү функциясы:
- башка министрликтер жана ведомстволор менен аракеттешип, өзгөчө кырдаалдын кесепетин жоюуга байланышкан маселелерин чечүүгө катышат, жабыр тарткандарга медициналык-санитардык жардам уюштурат, тынчтык жана согуш мезгилде калкты медициналык камсыздоо боюнча мобилизациялык даярдыкты жүзөгө ашырат;
- калктын саламаттыгын чыңдоо, жарандык коомду тартуу, жалпыга маалымдоо каражаттары, коомдук уюмдар боюнча сергек жашоо үлгүсүн түзүү жана өзүнүн жана башка адамдардын ден-соолугуна жоопкерчиликти жогорулатуу үчүн иш-чараларды жүзөгө ашырат.
д) Колдоо функциясы:
- саламаттык сактоо уюмдарынын инфраструктурасын жана материалдык-техникалык базасын жакшыртуу боюнча иш-чараларды камсыз кылат;
- тейленүүчү маселелерди кароодо, Кыргыз Республикасынын Мыйзамында бекитилген тартипте, сот органдарында жана мамлекеттик башка органдарда Өкмөттүн кызыкчылыгын коргойт;
- каржылоо булагына карабай, саламаттык сактоо тармагына келген кредиттерди, гранттарды жана гуманитардык жардамдарды, финансылык каражаттарды колдонууну жана түшкөнүн эсепке алууну уюштурат жана аларды саламаттык сактоо тармагында пайдалануу боюнча каржылык жана бухгалтердик отчеттуулукту камсыздайт;
- саламаттык сактоо тармагында маалыматтык-коммуникациялык технологияны колдоону жана өнүктүрүүнү камсыздайт;
- тендердик негизде товарлардын, жумуштардын, кызмат көрсөтүүнүн борбордук сатып алууларын жүргүзөт жана муктаждыкты аныктайт;
- өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын кызыкчылыктарын эл аралык деңгээлде көрсөтөт, башка мамлекеттердин саламаттык сактоо органдары, эл аралык уюмдар менен байланыштарды түзөт жана өнүктүрөт.
(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы N 248, 2016-жылдын 24-мартындагы № 142, 2016-жылдын 8-августундагы № 435, 2016-жылдын 12-декабрындагы № 653 токтомдорунун редакцияларына ылайык)
5. Министрликтин укуктары
7. Министрлик төмөнкүдөй укуктарга ээ:
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө Министрликтин иш тармагында мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча сунуштарды киргизүүгө;
- ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгууга жана Министрликтин иш маселелери боюнча ченемдик укук базаларын жакшыртуу боюнча сунуштарды киргизүүгө;
- саламаттык сактоо тармагындагы ченемдик эмес мүнөздөгү ведомстволук актыларды иштеп чыгууга жана бекитүүгө;
- эл аралык сүйлөшүүлөрдө Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргоого, саламаттык сактоо тармагында эл аралык, өкмөттөр аралык, ведомстволор аралык келишимдерди (макулдашууларды) бекитүүгө жана Кыргыз Республикасынын атынан эки тараптуу жана көп тараптуу келишимдерге, макулдашууларга, ошондой эле Кыргыз Республикасынын Мыйзамы аныктаган укуктарынын чегинде региондук же эл аралык уюмдар менен келишимдерге жана макулдашууларга кол коюуга;
- министрликтерден, администрациялык ведомстволордон, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынан, ошондой эле менчиктин түрүнө жана ведомстволук таандыктыгына карабастан башка уюмдардан, ден-соолукту чыңдоо жана сактоо маселелери, анын ичинде, социалдык маанидеги жана өзгөчө кооптуу жугуштуу оорулар боюнча маалымат алууга;
- менчиктин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан, саламаттык сактоо уюмдарынын ишмердүүлүгү тууралуу отчетторду угууга;
- өзүнүн компетенциясынын чегинде бекитилген тартипте мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарын түзүү жана жоюу жөнүндөгү чечимдерди кабыл алууга, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык, мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын уставдарын (жоболорун), түзүмдөрүн бекитүүгө;
- саламаттык сактоо уюмдарынын типтүү уставдарын (жоболорун) иштеп чыгууга;
- кесиптик медициналык коомдук уюмдарга, ассоциацияларга (бирикмелерге) медициналык жана фармацевттик кызматкерлерди аттестациялоо маселелерин белгиленген тартипте өткөрүп берүүгө;
- Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан берилген ыйгарым укуктун алкагында, ишканаларды кайра уюштуруу жана кайра түзүү, алардын банкроттугу жана жоюлуусу боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга;
- мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча мамлекеттик ыйгарым укуктуу органына саламаттык сактоо уюмдарынын рационалдаштыруу жана кайра түзүүнүн жүрүшүндө бошотулган имараттарын жана жайларын менчиктештирүү боюнча сунуштарды киргизүүгө;
- курамы жана жоболору министр тарабынан бекитилген, белгиленген иш чөйрөсүндө координациялык жана кеңешүүчү органдарды (кеңештерди, комиссияларды, топторду), анын ичинде ведомстволор аралык органдарды түзүүгө;
- саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү администрациялык укук бузуулар жөнүндө иштерди кароого;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамында бекитилген тартипте, медициналык жана фармацевттик кызматкерлерди сыйлоо системасын иштеп чыгууга жана бекитүүгө;
- эл аралык уюмдар жана башка мамлекеттердин саламаттык сактоо тармагындагы ыйгарым укуктуу органдары менен кызматташууну жүзөгө ашырууга, ден соолукту чыңдоо жана сактоо жаатында макулдашуулардын аткарылышын камсыздоого;
- көз карандысыз эксперттерди тартууга;
- министрликтин компетенциясына кирген иш чөйрөсүндө мамлекеттик саясат жүргүзүү үчүн эл аралык уюмдардын жана мекемелердин каражаттарын, донор өлкөлөрдүн гранттарын тартууга;
- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык акы төлөнүүчү кызматтарды көрсөтүүгө;
- саламаттык сактоо тармактарында коомдук уюмдардын, ассоциациялардын, фонддордун, кыймылдардын жана жеке жактардын гуманитардык жана кайрымдуулук ишин колдоого;
- саламаттык сактоо маселелери боюнча эл аралык семинарларды, конференцияларды, конгресстерди, конкурстарды уюштурууга жана өткөрүүгө;
- басма ишин жүргүзүүгө;
- саламаттык сактоо тармагында Кыргыз Республикасынын Мыйзамында каралган башка ыйгарым укуктарды жүзөгө ашырууга.
6. Министрликтин ишин уюштуруу
8. Министрликти Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында каралган тартипте кызматка дайындалчу жана бошотулчу, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо министри (мындан ары - министр) жетектейт.
9. Министрликте жогорку администрациялык мамлекеттик кызмат статс-катчы, ошондой эле, министрдин орун басары кызматтары түзүлгөн, алардын бири Кыргыз Республикасынын башкы мамлекеттик санитардык врачы болуп саналат.
(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 29-июлундагы N 423 токтомунун редакциясына ылайык)
10. Статс-катчы Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарында белгиленген тартипте кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат. Статс-катчынын укугу жана функциялары мамлекеттик кызмат боюнча кеңеш бекиткен мамлекеттик органдын статс-катчысы жөнүндө жобо менен аныкталат. Министр статс-катчыга башка функцияларды жана ыйгарым укуктарды жүктөшү мүмкүн.
11. Министрдин орун басарлары министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан кызматка дайындалат жана кызматтан бошотулат, министрге түздөн-түз баш ийет жана өзүнө жүктөлгөн милдеттердин чегинде министрликтин ишин уюштурат.
12. Министр:
- министрликтин ишин жеке башкаруунун негизинде жетектейт;
- саламаттык сактоонун республикалык бюджетинин башкы тескөөчүсү болуп саналат;
- Министрликке жүктөлгөн маселелердин аткарылышына жеке жоопкерчилик тартат;
- Кыргыз Республикасынын Президентине, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин Төрагасына жана Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгынын абалы жөнүндө маалымат берет жана тийиштүү сунуштарды киргизет;
- чет мамлекеттерде, эл аралык уюмдарда Кыргыз Республикасынын кызыкчылыгын коргойт, өз укуктарынын чегинде сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт жана келишимдерди түзөт;
- саламаттык сактоо тармагындагы Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына карама-каршы келген укуктук ченемдик актыларды колдонууну токтотуу боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды киргизет;
- статс-катчы жана министрдин орун басарларынын ортосунда милдеттерди бөлүштүрөт;
- министрдин орун басарларынын кызмат ордуна жана Министрликтин коллегия мүчөлөрүнүн жеке курамына карата болгон талапкерлер боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө сунуштарды киргизет;
- статс-катчыны кызматка дайындоого жана аны кызматтан бошотууга макулдугун берет;
- белгиленген тартипте Кыргыз Республикасынын Премьер-министрине ведомствого таандык бөлүмдөрдүн жетекчилерин кызматка дайындоо жана аларды кызматтан алууга сунуш киргизет;
- белгиленген тартипте ведомстволук бөлүмдөрдүн жетекчилеринин орун басарларын кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;
- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык мамлекеттик саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерин кызматка дайындайт жана кызматтан бошотот;
- муниципалдык саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерин дайындоону жергиликтүү мамлекеттик органдары же тийиштүү жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен макулдашат;
- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык борбордук аппараттын жана ведомстволук бөлүмдөрдүн штаттык расписаниесин жана түзүмүн бекитет;
- Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмүн бекитет, алардын өзгөрүлүшү Министрликтин милдеттери жана функциялары өзгөргөнүнө гана байланыштуу болушу мүмкүн. Мында министрди дайындоо Министрликтин түзүмүн өзгөртүүгө негиз болуп эсептелбейт;
- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык Министрликтин борбордук аппаратынын, аймактык жана ведомстволук бөлүмдөрүнүн штаттык ырааттамасын бекитет;
- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык борбордук аппараттын, министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнүн түзүмдүк бөлүкчөлөрү жөнүндө жоболорду бекитет;
- Министрликтин системасындагы кызматкерлер тарабынан милдеттүү түрдө аткарылуучу буйруктарды чыгарат;
- Министрликтин ведомстволук бөлүмдөрүнө тапшырма берет жана алардын аткарылышын контролдойт;
- Министрликтин мүлкүн жана каражаттарын башкарат, Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык бүтүмдөрдү түзөт;
- статс-катчынын сунушу боюнча Министрликтин мамлекеттик кызматчыларын кызматка дайындайт;
- мамлекеттик кызмат жөнүндө Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарына ылайык, статс-катчынын көрсөтмөсү боюнча Министрликте мамлекеттик кызмат өтөөгө байланыштуу маселелерди чечет;
- кызматы боюнча Министрликтин жарандык коргонуусунун жетекчиси болуп эсептелет жана Министрликте жарандык коргонууга жалпы жетекчилик кылат;
- Министрликтин кызматкерлерине белгиленген тартипте класстык чиндерди ыйгарат;
- белгиленген тартипте мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого, ардак наамдарды ыйгарууга жана Министрликтин системасында өзгөчө айырмаланган кызматкерлерге Кыргыз Республикасына өзгөчө сиңирген эмгеги үчүн пенсия берүүнү сунуштайт;
- Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин сыйлоо жөнүндөгү маселелерди чечет жана Кыргыз Республикасынын Мыйзамына ылайык алардын кызматтык маяналарына жеке үстөк акы белгилейт;
- саламаттык сактоо уюмдарынын мамлекеттик жана муниципалдык жетекчилери, жогорку жана орто кесиптик медициналык билим берүүчү мекемелердин жетекчилери, ошондой эле Министрликке тикелей баш ийген уюмдардын жетекчилери үчүн тартиптик жаза жана сыйлоонун түрлөрүн колдонот;
- Кыргыз Республикасынын Мыйзамдары менен берилген башка ыйгарым укуктарды ишке ашырат жана башка укуктарга ээ болот.
(КР Өкмөтүнүн 2013-жылдын 7-майындагы N 248 токтомунун редакциясына ылайык)
13. Саламаттык сактоо боюнча программалык документтерди, саламаттык сактоону реформалоонун айрыкча маанилүү маселелерин, медициналык билим берүүнүн, илимдин, ошондой эле саламаттык сактоо системасындагы кызматтык адамдарынын отчетторун биргелешип талкуулоо үчүн коллегия түзүлөт.
14. Министрликтеги коллегия тогуз адамдан турат, анын курамына: кызмат орундары боюнча кирүүчү министр (коллегиянын төрагасы), статскатчы, министрдин орун басарлары, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Аппаратынын өкүлү, ошондой эле саламаттык сактоо системасынын башка жетекчи кызматчылары кирет.
Коллегиянын мүчөлөрүнүн жеке курамы (коллегияга кызмат орду боюнча киргенден башкалар) министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын Премьер-министри тарабынан бекитилет.
15. Коллегия жөнүндө жобо жана анын иш регламенти министр тарабынан бекитилет.
16. Министрликтин ишине коомдук мониторинг жүргүзүү максатында консультативдик-байкоочу орган түрүндөгү, коомдук негизде иштеген Коомдук кеңеш түзүлөт.
(КР Өкмөтүнүн 2015-жылдын 30-мартындагы № 168 токтомунун редакциясына ылайык)
17. Министрликте мамлекеттик кызматчылардын этикасы боюнча комиссия, ошондой эле кадрдык комиссия иштейт.
18. Медициналык илимдин артыкчылыктуу багыттарын аныктоо жана илимий-изилдөөчүлүк иштердин долбоорлоруна эксперттик баа берүү үчүн Министрликте саламаттык сактоо системасындагы алдыңкы илимпоздордон Илимий кеңеш түзүлөт. Илимий кеңеш өз ишин Министр бекитүүчү жобого ылайык жүргүзөт.
7. Корутунду жоболор
19. Министрликти кайра уюштуруу жана жоюу Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык жүргүзүлөт.


Басып чыгаруу