Адам ресурстары жана уюштуруу иши башкармалыгы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстары жана уюштуруу иштери башкармалыгы жөнүндө

 

Жобо

  1. Жалпы жоболор

1.1. Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Адам ресурстары жана уюштуруу иштери башкармалыгы (мындан ары - АРжУИБ) Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо Министрлигинин борбордук аппаратынын (мындан ары - Министрлик) түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

1.2. АРжУИБ өз ишинде Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, Саламаттык сактоо министрлигинин Буйруктарын, ошондой эле Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө Жобону жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

1.3. АРжУИБ өзүнүн ишин Министрликтин борбордук аппаратынын түзүмдүк бөлүкчөлөрү, ведомстволук түзүмдөрү  менен биргелешип алып барат.

II.Негизги милдеттери

2.1. Башкармалыктын негизги милдеттери:

- саламаттык сактоо системасынын адам ресурстарын башкаруу, медициналык билим берүү жана илим жаатында бирдиктүү саясатты ишке ашыруу;

- Министрликте иш кагаздарын жүргүзүүнү жана аткарылышын көзөмөлдөөнү уюштуруу.

III.Функциялары

3.1. Башкармалык өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкүдөй функцияларды аткарат:

          - ченемдик укуктук актылардын, буйруктардын, чечимдердин жана башка документтердин долбоорлорун даярдоого катышат;

         - кадр саясаты, медициналык билим берүү жана илим жаатында улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды иштеп чыгат жана жүзөгө ашырат, алардын ишке ашырылышына мониторинг жана баалоо жүргүзүүгө катышат;

         - саламаттык сактоо уюмдарында медициналык кадрлардын кыймылына мониторинг жүргүзөт;

        - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген тартипте жетектөөчү кадрлардын жана мамлекеттик кызматкерлердин резервин түзүү боюнча иш-чараларды өткөрөт;

        - саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилерин жана Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлерин кабыл алууну, орун которуштурууну, бошотууну тариздейт;

        - саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилери менен эмгек келишимдерин түзөт;

        - иштерди жүргүзөт мамлекеттик жарандык кызмат боюнча (конкурс өткөрүү жана кызматтык жактан илгерилетүү, кадрлардын ички резерви, мамлекеттик кызматкерлерди ротациялоо, мамлекеттик кызматкерлердин жана Саламаттык сактоо министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрдүнүн ишин баалоо,  Типтүү квалификациялык талаптардын негизинде ар бир административдик кызмат орду үчүн алардын штаттык тартибинде  каралган квалификациялык талаптарды, мамлекеттик кызматкердин  кызматтык нускамасын иштеп чыгат,  мамлекеттик кызматкерлерди окутуу, мамлекеттик кызматкерлердин кызматтык маяналарына иштеген жылдары үчүн үстөк акыларды төлөө үчүн мамлекеттик кызматтын стажын эсептөө, ж.б.)

       - Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин, саламаттык сактоо уюмдарынын жана медициналык билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин өздүк курамынын эсебин жүргүзөт;

       - эмгек китепчелерин, кызматтык паспортторду толтурууну жана сактоону, өздүк делолорду жүргүзүүнү, кадрлар боюнча белгиленген документтерди жүргүзүүнү, ушул жана мурдагы эмгек ишмердиги жөнүндө маалымкат берүүнү камсыз кылат;

       - АРБМС программасы боюнча Министрликтин борбордук аппаратынын кызматкерлеринин маалымат базасын түзөт;

      - Министрликтин тармактарынын кызматкерлерин ведомстволук жана мамлекеттик сыйлыктар менен сыйлоого документтерди даярдоону уюштурат;

      - жогору турган уюмдарга жана жергиликтүү статистикалык органдарга кадрдык маселелер боюнча белгиленген статистикалык отчеттуулукту даярдайт жана өз убагында берет;

      - алыскы райондордо, чакан шаарларда жана айыл жергесинде жайгашкан саламаттык сактоо уюмдарында иштеген дарыгерлерге кошумча стимул берүү программасын ишке ашыруу боюнча иш жүргүзөт;

     - ар жылдык эмгек өргүүлөрдүн графигин түзөт жана тариздейт;

     - командировка жөнүндө буйруктардын долбоорлорун тариздейт;

     - жыл сайын медициналык билим берүү уюмдарына кабыл алуу планын бекитет, кабыл алуу эрежелерин макулдашат;

     - менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан дипломго чейинки жана дипломдон кийинки медициналык, фармацевтикалык билим берүү жана медициналык илим маселелерин координациялайт;

     - медициналык билим берүү уюмдарында бирдиктүү мамлекеттик билим берүү стандарттарын, окуу пландарын жана программаларын иштеп чыгуу үчүн сунуштарды киргизет;

     -саламаттык сактоо жаатындагы илимий-изилдөө иштерин жүргүзүүнү координациялайт;

     - Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн директивалык документтеринин жана тапшырмаларынын, ошондой эле Министрликтин өздүк чечимдеринин аткарылышын көзөмөлдөө боюнча ишти уюштурат;

     - АРжУИБдин иш планын, коллегиянын тиешелүү маселелери боюнча материалдарды даярдайт;

     - Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүндө иш кагаздарын жүргүзүүнүн бирдиктүү системасын уюштурат;

     - оперативдүү, аппараттык жыйындарды уюштурат жана жетекчиликтин тапшырмаларынын аткарылышын көзөмөлдөйт;

     - келип түшкөн кат-кабарларды кабыл алууну, эсепке алууну, Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүнө жөнөтүүнү жүзөгө ашырат;

    - Министрликтен жөнөтүүгө чыккан документтерди каттоону жана жөнөтүүнү жүзөгө ашырат;

    - каттар менен иштөө жана жарандарды кабыл алуу боюнча ишти, КР жарандарынын кайрылуулары жана арыздары боюнча жетекчиликтин тапшырмаларынын аткарылышына көзөмөлдү уюштурат;

    - жергиликтүү мамлекеттик администрациялар жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын менен макулдашуу боюнча, саламаттык сактоо уюмдарынын жана медициналык билим берүү уюмдарынын менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан кадрдык камсыздалышын контролдоону жана координациялоону  жүргүзөт;

     - министрликтерге, администрациялык ведомствологор жана башка аткаруу бийлигинин мамлекеттик органдарына, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрацияларга жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарына  кадр саясаты, медициналык билим берүү жана илим маселелери боюнча консультациялык-методикалык жардам көрсөтүүнү жана  өз ара кызматташууну жүзөгө ашырат.

 

 

IV.Укуктары

4.1. АРжУИБ төмөнкүлөргө укуктуу:

    - Министрликтин жана ведомстволук уюмдардын кызмат адамдарынан Башкармалыктын иши үчүн керектүү  документтерди, маалыматтарды, маалымкаттарды жана башка иш кагаздарын алууга;

- Министрликтин иш-аракетинде мыйзамдуулукту сактоону камсыздоого багытталган иштерди жүргүзүү;

- Министрликтин иш тартибин жана КР мыйзамдарын бузган же аткарылышын камсыздабаган бөлүм жетекчилерин жана башка кызматкерлерин жоопкерчиликке тартуу, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын бузулушун четтетүү , келтирилген зыяндын ордун толтуруу жөнүндө жетекчиликке  сунуш киргизүү;

- Министрликтин жетекчилиги менен макулдашуу боюнча Министрликтин башка бөлүмдөрүнүн кызматкерлерин ведомстволук ченемдик укуктук актыларды жана башка документтерди даярдоо үчүн ишке тартууга;

- жүргүзүүгө, Министрликтин жетекчилигинин тапшырмасы боюнча ведомстволук саламаттык сактоо уюмдардын, медициналык билим берүү жана илим уюмдарынын иш абалын, аткаруучулук тартибин текшерүүнү жүргүзүү;

- ушул Жобого жана Министрликтин тапшырмаларына ылайык башка ыйгарым укуктарды жүргүзүүгө.

  1. АРжУИБ ишин уюштуруу

5.1. Статс-катчыга түздөн-түз баш ийет, өздүк курамына төмөнкүлөрдү камтыйт:

- кадрдык иштер бөлүмү;

- медициналык билим берүү жана илим бөлүмү;

- иш кагаздарын жүргүзүү жана уюштуруу иштери бөлүмү.

5.2. АРжУИБ кызматкерлери конкурс боюнча министрдин буйругу менен дайындалат.

5.3. АРжУИБ кызматкерлеринин иш милдеттери статс-катчы менен макулдашуу боюнча министр тарабынан бекитилет.


Басып чыгаруу