Финансылык саясат башкармалыгы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин финансылык саясат башкармалыгынын эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү жөнүндө

ЖОБО

 1. Жалпы жоболор

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Финансылык саясат башкармалыгынын түзүмдүк бөлүмү болуп саналат.

Эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмү өз ишинде Кыргыз Республикасынын Мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомдорун жана буйруктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтомдорун жана буйруктарын, Саламаттык сактоо Министрлигинин Коллегиясынын чечимдерин, ошондой эле Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө Жобону, Финансылык саясат башкармалыгынын  Жобосун жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

 1. Эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмүнүн негизги милдеттери
 2. Чыгымдарды чектөөгө багытталган бухгалтердик эсепке алуу жана отчеттуулук системасын уюштуруу.
 3. министрликтин борбордук аппараты, ЖТФ, ТТФ боюнча бюджеттин долбоорун жана борборлоштурулган иш-чараларды түзүү.
 4. министрликтин жетекчилигине мекемелердин финансылык-чарбалык ишмердиги, бюджеттин жана сметалардын аткарылышы боюнча отчеттуулукту жана финансылык отчеттун формаларын даярдоо аркылуу анын мүлктүк абалы жөнүндө толук жана туура маалыматтарды өз убагында берүү;
 5. Мамлекеттик каражаттардын туура чыгымдалышын контролдоо жана Министрликтин жетекчилигин чарбалык операцияларды жүргүзүүдө Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын сакталышына контролдук кылуу үчүн зарыл болгон маалыматтар менен камсыз кылуу;
 6. Белгиленген тартипте бухгалтердик отчетторду жана баланстарды түзүү, тиешелүү органдарга берүү;
 7. Баштапкы документтерди андан ары жөнөкөйлөтүү жана кыскартуу, эсепке алуунун формалары менен ыкмаларын компьютерлештирүү боюнча иш-чараларды жүргүзүү;
 8. Министрликтин муктаждыгы үчүн каражаттарды сатып алуу, жумуштарды аткаруу жана кызмат көрсөтүү үчүн бюджеттик каражаттарды натыйжалуу жана сарамжалдуу пайдалануу.
 9. Бекитилген бюджеттерге жана сметаларга ылайык мекемеде болгон активдердин сакталышына жана максаттуу пайдаланылышына контролдук жүргүзүү.
 • Эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмүнүн функциялары
 1. Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоону камсыз кылуу жаатында улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга көмөк көрсөтөт.
 2. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүү үчүн саламаттык сактоо жаатындагы мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат.
 3. Өз компетенциясынын чегинде Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын аткарууну жүзөгө ашырат.
 4. Кыргыз Республикасынын колдонуудагы мыйзамдарынын жана башка ченемдик укуктук актыларынын талаптарына ылайык бухгалтердик эсепти уюштурат жана жүргүзөт.
 5. Саламаттык сактоо министрлигине караштуу Саламаттык сактоо уюмдарында бухгалтердик эсепти жана отчеттуулукту жүргүзүү боюнча уюштуруу-методикалык жетектөөнү ишке ашырат;
 6. Саламаттык сактоо уюмдарын рационалдаштыруу жана түзүмүн өзгөртүү боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга катышат;
 7. Бухгалтердик эсепти жүргүзүү боюнча тармактык жоболорду жана нускамаларды, баштапкы эсептик документтердин формаларын иштеп чыгат (же иштеп чыгууга катышат) ;
 8. Бухгалтердик эсептин прогрессивдүү формаларын жана методдорун кеңири колдонуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгат жана жүргүзөт, аларды уюмдардын эсептик иш-практикасына киргизүүгө көмөк көрсөтөт;
 9. Уюмдар тарабынан мезгилдүү жана жылдык бухгалтердик отчеттуулукту түзүүнүн жана берүүнүн тартибин иштеп чыгат;
 10. Уюмдарда бухгалтердик эсеп жана отчеттуулуктун абалын көзөмөлдөөнү жүзөгө ашырат;

11.Уюмдардан бухгалтердик отчетту  кабыл алат жана аны андан ары Финансы министрлигине,  Борбордук казыналыкка, донордук коомчулукка көрсөтүү үчүн саламаттык сактоо секторунун каражаттарды пайдалануу жана бюджетти аткаруу боюнча жалпыланган бухгалтердик жана финансылык отчетун түзөт;

 1. Министрликке медициналык техникаларды, медицинага тиешелүү буюмдарды, дары-дармек каражаттарын сатып алууга жана башка иш-чараларды өткөрүү үчүн бөлүнүүчү чыгымдардын сметасынын аткарылышын, борборлоштурулган иш-чаралар жана Саламаттык сактоо министрлигинин Борбордук аппараты боюнча бухгалтердик эсепке алууну жүргүзүү жана мезгилдик,жылдык,статистикалык отчеттуулукту түзүүнү камсыз кылат;
 2. SWAp алкагында акча каражаттарын алууга билдирмелерди түзөт;
 3. Саламаттык сактоо секторунда бухгалтердик эсепти жана отчеттуулук уюмун жалпы методологиялык жетектөөнү жүзөгө ашырат;
 4. Каражаттардын максаттуу багытына ылайык туура жана сарамжалдуу пайдаланылышына, ошондой эле акча каражаттардын жана материалдык баалуулуктардын сакталышын контролдоо;
 5. Бардык булактары боюнча финансылык каражаттардын, гуманитардык жардамдын, инвестициялардын келип түшүүсүн жана пайдаланылышын эсепке алуу;
 6. Бухгалтердик кызматтардын кадрларын финансылык-экономикалык иштер маселелери боюнча окутууга жана финансылык-экономикалык мекемелердин кызматкерлерин аттестациялоого катышат.
 7. Зарыл болгон учурда жер-жерлердеги саламаттык сактоо уюмдарынын финансылык-чарбалык ишин текшерүүгө катышат.
 8. Саламаттык сактоо уюмдарынын түзүмдүк өзгөртүүлөргө, штаттардын кыскарышына байланышкан маанилүү маселелерди талкуулоого катышат.
 9. Президенттин, Жогорку Кеңештин, Өкмөттүн, финансы Министрлигинин Токтомдорунун жана Көрсөтмөлөрүн иштеп чыгуу боюнча, башка мыйзамдык жана ченемдик документтердин финансылык-экономикалык маселелери боюнча негизги иш-чаралардын аткарылышын камсыздап, материалдарды даярдоону жүзөгө ашырат.
 10. Кызматкерлердин эмгек акы, штаттар жана башка финансылык-экономикалык маселелер боюнча каттарын, даттанууларын, арыздарын карайт.
 11. Түзүлүшү жана штаттар

    Бөлүмдүн түзүмү жана штаттык саны финансы саясаты башкармалыгынын курамында министр тарабынан бекитилет.

    Бөлүмдү башкармалыктын башчысына баш ийген башчы жетектейт.

    Бөлүмдүн башчысы министр тарабынан кызматка дайындалат жана бошотулат.

Эсепке алуу жана отчеттуулук бөлүмүнүн түзүмү

Бөлүм башчысы -1

Башкы адис-1

Жетектөөчү адис-2

Адис-1


Басып чыгаруу