Саламаттык сактоо саясатын иштеп чыгуу жана стратегиялык  пландоо башкармалыгы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин

Саламаттык сактоо саясатын иштеп чыгуу жана стратегиялык  пландоо башкармалыгы жөнүндө

ЖОБО

  1. Жалпы жоболор

Саламаттык сактоо саясатын иштеп чыгуу жана стратегиялык пландоо башкармалыгы (мындан ары - Башкармалык) Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин (мындан ары - Министрлик) структуралык бөлүмү болуп саналат жана саламаттык сактоо системасынын бардык субъекттеринин, кызыкдар болгон системалардын жана структуралардын, эл аралык донордук уюмдардын ишмердүүлүгүн жалпы жолунан жетектеп, жөнгө салууну  ишке ашырат.

Башкармалык өз ишмердүүлүгүн Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларына, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги жөнүндө Жобого, Кыргыз Республикасынын саламаттык сактоо Министрлигинин буйруктарына жана көрсөтмөлөрүнө, ошондой эле ушул Жобого таянып жүргүзөт.

  1. Негизги милдеттери жана функциялары

Башкармалыктын негизги милдеттери:

- Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоону камсыз кылуу жаатында мамлекеттик кепилдиктердин программасын, улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды, саламаттык сактоо жаатындагы башка ченемдик жана ченемдик эмес укуктук актыларды иштеп чыгууга жана жүзөгө ашырууга катышуу;

- саламаттык сактоону реформалоонун "Ден соолук" улуттук программасынын (мындан ары – "Ден соолук" программасы) алкагында иш-чараларды ишке ашырууну координациялоо;

- секторлор аралык координациялык комиссиянын "Ден соолук" программасын ишке ашыруу боюнча (мындан ары – секторлор аралык  координациялык комиссия), саламаттык сактоо боюнча саммиттердин, саламаттык сактоо саясаты боюнча Кеңештин ишмердүүлүгүн камсыз кылуу;

-мамлекеттер аралык кызматташтыкты, эл аралык уюмдар менен кызматташууну ишке ашыруу;

- саламаттык сактоо  жана чыңдоо жаатында мамлекеттер аралык жана эл аралык макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылуу;

- министрликтердин, административдик ведомстволордун, башка мамлекеттик аткаруу бийлик органдарынын, ошондой эле жергиликтүү мамлекеттик администрациялардын жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдардын, коомдук бирикмелердин, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын саламаттык сактоо маселелери боюнча ишин координациялайт;

Башкармалыктын негизги фунциялары:

- Операциялык колдонмодо көрсөтүлгөн индикатор жана мониторинг механизмдерине ылайык мониторингдин жыйынтыгынын негизинде "Ден соолук" программасынын ишке ашырылышы жөнүндө отчетторду түзүү жана аларды өнүктүрүү боюнча өнөктөштөргө берүү;

- ар жылдык иш пландардын долбоорлорун даярдоо жана аларды өнүктүрүү боюнча өнөктөштөргө биргелешкен кароого берүү;

- саламаттык сактоо жаатындагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттары боюнча сунуштарды киргизүү;

- Кыргыз Республикасында жарандардын саламаттыгын сактоону камсыз кылуу боюнча улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программалардын долбоорлорун иштеп чыгууну координациялоо жана аларды андан ары ишке киргизүү;

- Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын жана Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин буйруктарын жана көрсөтмөлөрүн иштеп чыгууга катышуу;

- жогору турган жана кызыкдар мамлекеттик органдарга саламаттык сактоону реформалоонун жүрүшү жөнүндө аналитикалык материалдары жана отчетторду даярдоо;

- саламаттык сактоо жаатындагы стратегиялык программаларды ишке ашыруу боюнча жыйынтык отчетторду, дагы башка документтерди түзүү;

- "Ден соолук" программасынын ишке ашырылышын баалоо, талдоо жана мониторинг жүргүзүү;

- ден-соолукту коргоо жана чыңдоо маселелери боюнча секторлор аралык координацияны жүзөгө ашыруу;

- секторлор аралык координациялык комиссиянын, саламаттык сактоо саясаты боюнча Кеңештин, саламаттык сактоо боюнча саммитердин ишин камсыз кылуу (жыйындарга материалдарды даярдоо, протоколдорду жүргүзүү, чечимдерди тариздөө, кызыкдар уюмдардын жана Министрликтин түзүмдүк бөлүмдөрүнүн арасында жайылтуу);

-"Ден соолук" программасынын алкагында иш-чаралардын ишке ашырылышына сереп салуу;

 - мамлекеттер аралык кызматташтыкты жана эл аралык уюмдар менен кызматташууну камсыздоо;

- саламаттык сактоо жана чыңдоо жаатында мамлекеттер аралык жана эл аралык макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылуу;

- мамлекеттер аралык жана эл аралык макулдашууларды сактоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу жана мониторинг жүргүзүү;

- саламаттык сактоо саясаты боюнча Кеңештин, Саламаттык сактоо министрлигинин, Секторлор аралык координациялык комиссиянын, Саммиттердин жыйындары үчүн материалдарды даярдоо жана жогоруда аталган отурумдарды өткөрүүнү уюштуруу иштерине катышуу;

- "Ден соолук" программасынын ишке ашырылышы боюнча материалдарды http://densooluk.med.kg веб-сайтына жайгаштыруу жана аны жетектөө;

- Кыргыз Республикасынын жарандарынын, саламаттык сактоо уюмдарынын, мамлекеттик жана коомдук уюмдардын жазуу жүзүндөгү жана оозеки кайрылууларын кароо;

- Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында белгиленген башка функцияларды ишке ашыруу.

  • III. Кызматкерлердин укуктары жана милдеттери

Башкармалыктын кызматкерлери өздөрүнө жүктөлгөн функцияларды жүзөгө ашыруу үчүн төмөнкү укуктарга ээ:

- өз компетенциясынын чегинде саламаттык сактоо министрлигинин түзүмдүк бөлүмдөрүнөн жана ведомстволук бөлүмдөрүнөн, саламаттык сактоо уюмдарынан жана донордук уюмдардан зарыл маалыматтарды суроого жана алууга;

- саламаттык сактоо системасынын ишине тиешелүү маселелер боюнча кеңешмелерге, жыйындарга, семинарларга, конференцияларга катышууга;

- реформаларды андан ары илгерилетүү үчүн жергиликтүү жана донордук уюмдардын ишмердигин андан ары координациялоо боюнча ченемдик укуктук документтерди иштеп чыгууга квалификациялуу адистерди тартуу;

- "Ден соолук" программасынын компоненттери боюнча сатып алуулар планын жана иш пландарынын аткарылышына экспертиза жана мониторинг жүргүзүү, мүчүлүштүктөрдү жана кемчиликтерди жоюу боюнча сунуш киргизүү;

 - башка медициналык жана донордук уюмдарда Башкармалыктын "Ден соолук" программасын ишке ашыруу маселеси боюнча кызыкчылыгын көздөөгө.

 Башкармалыктын кызматкерлери төмөнкүлөргө милдеттүү:

- өз ишинде ушул Жобону жетекчиликке алууга;

 - Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын сактоого.


Басып чыгаруу