Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгы

Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгы жөнундө

Жобо

  1. Жалпы жоболор

          Коомдук саламаттык сактоо башкармалыгы (мындан ары - Башкармалык)  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин түзүмдүк бөлүмү болуп саналат жана  министрдин коомдук саламаттык сактоо маселелери боюнча орун басарына түздөн-түз баш ийет.

          Башкармалык өз ишинде Кыргыз Республикасынын Конституциясын, Кыргыз Республикасынын мыйзамдарын, Кыргыз Республикасынын Президентинин Буйруктарын жана Жарлыктарын, Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтомдорун жана Буйруктарын,  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин  коллегиясынын Буйруктарын жана чечимдерин, башка укуктук ченемдик актыларды жана ушул Жобону жетекчиликке алат.

  1. Башкармалыктын максаты

Башкармалыктын негизги максаты болуп коомдук саламаттык сактоо тармагында бирдиктүү мамлекеттик саясатты түзүү саналат.

  • III. Башкармалыктын милдеттери

- Кыргыз Республикасынын калкынын жугуштуу  жана социалдык мааниге ээ жугуштуу эмес ооруларынын алдын алуу боюнча мамлекеттик саясатты ишке ашыруу;

-мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөлдү жана контролду жүргүзүү аркылуу жашоо чөйрөсүнүн факторлорунун адамга тийгизген  зыяндуу таасиринин алдын алуу боюнча иш-чараларды координациялоо жана контролдоо;

- Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун чыңдоодо секторлор аралык өз ара кызматташууну камсыз кылуу.

  1. Башкармалыктын ишмердүүлүгүн уюштуруу

Коомдук саламаттыкты сактоо башкармалыгынын курамына конкурстун жыйынтыгына ылайык министрдин буйругу менен дайындалган  башкармалыктын башчысы, эки башкы адист, эки жетектөөчү адис кирет.

Башкармалыктын адистеринин фунционалдык милдеттери Министр тарабынан бекитилет.

  1. Башкармалыктын функциялары

Башкармалык өзүнө жүктөлгөн милдеттерге ылайык төмөнкү функцияларды аткарат:

-  кызыкдар болгон министрликтер жана ведомстволор менен, мамлекеттик бийликтин  республикалык жана жергиликтүү органдары менен, адистик жана медициналык бирикмелер менен, коомдук жана эл аралык уюмдар ж.б. менен кызматташуу аркылуу сергек жашоо мүнөзүн калыптандырууга, жугуштуу жана социалдык мааниге ээ жугуштуу эмес оорулардын алдын алууга, калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоого, ден соолукту чыңдоону жогорулатууга багытталган коомдук саламаттыкты сактоо маселелериндеги негизги  багыттардын тактикасын жана артыкчылыктарын, саясатын, стратегиясын иштеп чыгат, жетектейт жана   жөнгө салат.

-коомдук саламаттыкты коргоо жана чыңдоо жаатындагы мыйзамдардын жана башка ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун иштеп чыгат жана аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизет;

-коомдук саламаттыкты сактоо маселелерине байланышкан улуттук, мамлекеттик жана максаттуу программаларды иштеп чыгууга жана ишке ашырууга катышат, жана аларды жөнгө салууну, жетектөөнү, ишке ашырылышын көзөмөлдөөнү камсыз кылат;

- КР Саламаттык сактоо министрлигинин коллегиясынын өлкөнүн   коомдук саламаттыкты сактоо системасын жакшыртуу боюнча буйруктарын, чечимдерин иштеп чыгат;

- коомдук саламаттык сактоо кызматын өнүктүрүүнүн артыкчылыктуу багыттарын аныктоо боюнча сунуштарды иштеп чыгат жана киргизет;

- коомдук саламаттык сактоо кызматынын түзүмүн өзгөртүү жана оптималдаштыруу пландарын иштеп чыгат жана алардын ишке ашырылышын контролдоону жүзөгө ашырат;

-республикадагы санитардык-эпидемиологиялык кырдаал жана ден-соолукту чыңдоо жана коргоо маселелеринде мыйзамдардын аткарылышы боюнча эл аралык, мамлекеттер аралык кызматташтык жана ведомстволор аралык өз ара кызматташуу жөнүндө материалдарды даярдоону уюштурат.

- коомдук саламаттык сактоо маселелери боюнча ченемдик укуктук документтерди иштеп чыгуу ишмердүүлүгүн  уюштурат;

-  коомдук саламаттык сактоого байланышкан  Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын, КР Президентинин жарлыктарынын, токтомдорунун, буйруктарынын , улуттук жана  мамлекеттик программалардын, директивалык документтердин  аткарылышын  координациялайт жана мониторинг жүргүзөт;

- кадрлардын сарамжалдуу пайдаланылышын, жетектөөчү кадрларды каттоону жана резервин түзүүнү, коомдук саламаттык сактоо жетекчилерин жана адистерин аттестациялоону контролдойт;

- өз компетенциясынын чегинде коомдук саламаттык сактоо жаатындагы Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын аткарылышын контролдойт;

-Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигинин  эл аралык медициналык-санитардык эрежелеринин жана ЕАЭБдин алкагында кызматташууну жана эл аралык кызматташтыкты жүзөгө ашырат;

- кызыкдар болгон министрликтер, ведомстволор,  мамлекеттик администрациялар, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана ден-соолукту коргоо уюмдары  менен биргеликте  калктын жугуштуу жана социалдык мааниге ээ жугуштуу эмес ооруланынын алдын алуу боюнча иш-чараларды уюштурууну жүзөгө ашырат;

- администрациялык ведомстволор, мамлекеттик комиссиялар, ошондой эле мамлекеттик башкаруунун жана өзүн өзү башкаруунун жергиликтүү органдары менен бирдикте калктын саламаттыгын сактоо жана чыңдоо маселелерин чечүүгө катышат;

- коомдук саламаттык сактоо жагындагы иммунобиологиялык каражаттарды, жабдууларды, инвентарларды, кызматтарды жана кызмат көрсөтүүлөрдү тендердик негизде борборлоштуруп сатып алууга катышат;

- климаттын глобалдык өзгөрүшүнө адаптациялоо боюнча иш-чараларды иштеп чыгууга жана ишке киргизүүгө катышат;

-республиканын аймагын карантиндик жана башка инфекциялардын жайылып кетишинен санитардык коргоо боюнча иш-чараларды жетектейт, кыйроолордун, эпидемиялардын, табигый кырсыктардын жана техногендик авариялардын кесепеттерин жоюуга байланыштуу маселелерди чечүүгө катышат;

- патогендүү микроорганизмдер менен иштеген Коомдук саламаттык сактоо лабораторияларынын биологиялык коопсуздугун камсыздоо боюнча режимдик комиссиянын ишин координациялайт;

- калктын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздоо,  жугуштуу оорулардын жана социалдык маанилүү жугуштуу эмес оорулардын алдын алуу, ден соолукту чыңдоо  маселелери боюнча  коомдук саламаттык сактоо Кызматынын ишин координациялайт жана көзөмөл жүргүзүүнү камсыздайт;

- коомдук саламаттык сактоо жаатындагы илимий-изилдөө иштерин уюштуруу ишмердүүлүгүнүн артыкчылыктуу багыттарын координациялайт;

- эпидемияга каршы иш-чараларды уюштуруу жана  контролдоо, инфекциялык оорулардын чыгышын жана тамак-аштан ууланууларды өз убагында локализациялоо жана жоюу  боюнча мамлекеттик санитардык-эпидемиологиялык көзөмөл жүргүзүүнү координациялайт;

- башка министрликтер жана ведомстволор менен биргеликте тынчтык жана согуш мезгилинде, өзгөчө кырдаалдар учурунда калкты санитардык-эпидемиологиялык камсыздоо боюнча мобилизациялык даярдоону жетектейт;

- коомдук саламаттык сактоо маселелери боюнча коомдук бирикмелер, коомчулук, юридикалык жактардын ассоциациялары жана жалпыга маалымдоо каражаттары менен байланышты координациялайт;

- массалык оорулардын жайылышынын алдын алууга багытталган, адамдардын иштөө режиминин, бир жерден экинчи жерге жүрүүсүн жана ташуусун эсепке алуунун өзгөчө шарттарын киргизүү боюнча сунуштарды киргизет;

- ден соолукту чыңдоо жана коргоо процессине калкты активдүү тартуу,  маалымдуулугун жогорулатуу  максатында ведомстволор аралык  өз ара кызматташуу боюнча иш-чараларды иштеп чыгуу;

-коомдук саламаттык сактоо маселелери боюнча маалыматтык-билим берүү материалдарын чыгаруу жана иштеп чыгуу боюнча иш-чараларды координациялоо;

  1. Бөлүмдүн укуктары

Ушул Жободо көрсөтүлгөн функцияларды ишке ашыруу үчүн бөлүм төмөнкү укуктарга ээ:

- коомдук саламаттык сактоо жаатында саламаттык сактоонун, медициналык илимдин жана билим берүүнүн өнүгүү стратегиясын, тактикасын, негизги багыттарын аныктоого жана коомдук саламаттык сактоо системасын реформалоого катышууга;

- коомдук саламаттык сактоо маселелери боюнча мыйзамдык жана укуктук ченемдик актылардын долбоорлорун иштеп чыгууну уюштурууга жана аларды Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн кароосуна киргизүүгө;

- коомдук саламаттык сактоо жаатында ведомстволук актыларды иштеп чыгууга жана бекитүүгө киргизүүгө;

- башка мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдары, эл аралык уюмдар менен коомдук саламаттык сактоо тармагында кызматташууну жүзөгө ашырууга, ошондой эле  калктын ден соолугун коргоо жана чыңдоо жаатындагы макулдашуулардын аткарылышын камсыз кылат;

- өзүнүн компетенциясына кирген маселелер боюнча ведомстволор аралык комиссияларды, координациялык жана башка эксперттик кеңештерди, жумушчу топторду түзүү;

- министрликтерден, мамлекеттик комитеттерден жана администрациялык ведомстволордон, ошондой эле менчигинин түрүнө жана ведомстволук таандыгына карабастан башка уюмдардан калктын ден соолугун коргоо жана чыңдоо маселелери боюнча маалыматтарды алууга;

- коомдук саламаттык сактоо адистерин даярдоо, кайра даярдоодон өткөрүү, алардын квалификациясын жогорулатуу, аттестациялоо, каттоо жана коомдук саламаттык сактоо кызматынын жетектөөчү кадрларынын резервин түзүү боюнча сунуштарды иштеп чыгууга жана киргизүүгө;

- Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин жетекчилигине мамлекеттик коомдук саламаттык сактоо уюмдарынын Уставдары (Жоболору) боюнча сунуштарды кароого жана киргизүүгө;

- коомдук саламаттык сактоо маселелери боюнча конгресстерди, кеңешмелерди, семинарларды, конференцияларды жана конкурстарды уюштурууга жана өткөрүүгө;

- жетекчилердин коомдук саламаттык сактоо уюмдарынын иши жөнүндөгү отчетторун алууга;

- коомдук саламаттык сактоо жаатындагы мыйзамдарды бузган учурда күнөөлүү адамдарга карата администрациялык жазалар боюнча сунуштарды киргизүүгө;

- коомдук саламаттык сактоо кызматынын иш аракеттерин координациялоого жана мониторинг өткөрүүгө.


Басып чыгаруу