Ички аудит бөлүмү

Кыргыз Республикасынын

Саламаттык сактоо министрлигинин ички аудит бөлүмүнүн

 

Ж О Б О С У

 

Ички аудит бөлүмү жөнүндөгү ушул Жобо (мындан ары - Жобо) Кыргыз Республикасынын “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамына жана Кыргыз Республикасынын башка ченемдик укуктук актыларына, ошондой эле  Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлиги (КР ССМ) жөнүндөгү жобого ылайык иштелип чыкты.

 

  1. I. Жалпы жоболор

1.1. Ички аудит бөлүмү (мындан ары - ИАБ) Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин өзүнүн компетенциясынын алкагында ички аудит ишин жүргүзө турган түзүмдүк бөлүмү болуп эсептелет.

1.2. ИАБ Кыргыз Республикасынын “Ички аудит жөнүндө” Мыйзамынын негизинде, Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министринин (мындан ары - министр) чечимдерин, ошондой эле ушул Жобону аткаруу менен өзүнүн ишмерлигин жүргүзөт.

1.3. ИАБ КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарында тобокелдиктерге болгон ички контролду жана башкаруунун эффективдүүлүгүн жогорулатууга көмөк көрсөтөт.

1.4. ИАБ КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарында ички аудитордук текшерүүлөрдү жүргүзөт жана башка аудитордук тапшырмаларды аткарат.

1.5. ИАБ өзүнүн ишмерлигинде көз карандысыздык, объективдүүлүк, компетенттүүлүк жана ишке кесипкөй мамиле кылуу принциптерин, ошондой эле КРнын мамлекеттик органдары жана мекемелери үчүн Ички аудит стандарттарын  жетекчиликке алат.

1.6. ИАБ жана анын жетекчиси өз ишин пландаштырууда, ички аудитти жүргүзүүдө жана ички аудит боюнча отчетторду даярдоодо Министрге гана баш ийет жана башка түзүмдүк бөлүмдөрдөн көз карандысыз болуп эсептелет. ИАБнын жүргүзгөн аудиттеринин эффективдүүлүгүн баалоо ишин ички аудит жаатындагы Ыйгарым укуктуу орган ишке ашырууга укуктуу.

  1. ИАБнын максаты

2.1. ИАБнын негизги максаты – өзү ички аудит жүргүзгөн КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарында ички контроль системасын өркүндөтүү жана өнүктүрүү болуп саналат. Өзүнүн максатына жетүү үчүн ИАБ Ички аудит стандарттарына ылайык ички аудиттерди жүргүзөт.

2.2. Ошондой эле ИАБ Министрдин көрсөтмөсү боюнча атайы аудиттерди жана иликтөөлөрдү жүргүзүү ишине тартылат.

III. ИАБнын функциялары

3.1. ИАБ КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарындагы ички контроль системасында финансылык, четтук, административдик, долбоордук, маалыматтык жана башка операциялык процесстерге көз карандысыз жана объективдүү баалоо жана аудит жүргүзөт. Бул баалоо төмөндөгү багыттар боюнча өткөрүлөт:

- процесстердин натыйжалуулугун жана майнаптуулугун жакшыртуу мүмкүнчүлүктөрүн аныктоо;

- ресурстардын тиешелүү түрдө пайдаланылуусун жана активдердин сакталуусун камсыздоо;

- отчеттуулуктун аныктыгы (тышкы жана ички);

- ишмерликтин мыйзамдардын ченемдерине, ички уюштуруучулук-бөлүштүрүүчү документтерге жана Стандарттарга ылайык келүүсү.

Жүргүзүлүүчү аудиттерге финансылык (шайкеш келүү) жана операциялык аудиттерден (системдүү, функционалдык жана эффективдүүлүк аудиттери) турат. Бул үчүн тобокелдиктерге жана анализдерге негизделген аудиттин кенен пландары жана программалары даярдалат, жер-жерлерде аудит жүргүзүлөт, анын жүрүшүндө далилдерди топтоо жана документтештирүү жүргүзүлөт, алардын адекваттуулугун жана эффективдүүлүгүн аныктоо үчүн контролдоо системасына жана каражаттарына баалоо жана тестирлөө жүргүзүлөт, иш документтери жана аудитордук отчеттор даярдалат.

3.2. ИАБ КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарында тобокелдикти башкаруу системасынын эффективдүүлүгүнө анализ жүргүзөт жана баалоонун жыйынтыгы боюнча тиешелүү сунуштарды иштеп чыгат.

3.3. ИАБ КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарындагы маалымат системаларынын коопсуздугуна жана эффективдүүлүгүнө баалоо жүргүзөт (ИТ-аудиттери).

  • ИАБ Министрдин сурамы жана Ички аудит боюнча кеңеш менен макулдашуу боюнча атайы долбоорлорду ишке ашырат, анын ичинде кызматын кыянаттык менен пайдаланган учурларды жана ченем бузууларды иликтөөгө катышат. Бирок ИАБга андай учурларды изилдөө үчүн жоопкерчилик жүктөлбөөгө тийиш.
  • ИАБ Ички аудит боюнча кеңештин тапшырмасы менен башка тапшырмаларды аткарат жана башка да долбоорлорго катышат.

3.6. ИАБ төмөндөгү негизги милдеттерди аткаруу менен Министрге ички контролдоо системасын жакшыртууга көмөк көрсөтөт:

- КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарында ички контролдоо системасын көзөмөлдөө жана баалоо жана аны жакшыртуу боюнча отчетторду, сунуштарды Министрге берүү;

- тобокелдиктерге жүргүзүлгөн баалоого ылайык, аудиттин стратегиялык, узак мөөнөттүү жана жылдык пландарын иштеп чыгуу жана Министрге бекитүүгө берүү;

- ар бир жүргүзүлгөн ички аудит боюнча аудитордук отчетторду даярдоо жана аларды Министр менен макулдашуу;

- ички аудит жөнүндө отчетту жана сунуштарды Министрге берүү.

3.7. ИАБ аудитордук отчеттордо чагылдырылган макулдашылган сунуштардын жыйынтыгында эффективдүү чараларды көрүү боюнча ички аудит  объектисинин жетекчисинин иш-аракеттерин көзөмөлдөө үчүн мониторинг жүргүзөт.

  1. ИАБнын негизги укуктары жана милдеттери

4.1. ИАБнын негизги милдеттери төмөнкүлөр болуп саналат:

- Министрдин пикирин эске алуу менен ички аудит жүргүзүүнүн узак мөөнөттүү жана жылдык пландарын түзүү;

- Министрге мониторинг боюнча системалуу отчетторду түзүү;

- Министрге ар жылы план боюнча аткарылган иштер жөнүндө отчет берүү;

- ички контролдоо системасынын эффективдүүлүгүн жана анын КР ССМнын максаттарына шайкеш келүүсүн баалоо;

- финансылык, бухгалтердик, башкаруучулук жана башка маалыматтардын аныктыгын жана жетиштүүлүгүн баалоо;

- КР ССМнын бөлүмдөрүнүн, ага караштуу департаменттердин жана саламаттык сактоо уюмдарынын ишмерлигинин  ченемдик укуктук актыларга, аталган функцияларга жана ички аудит объектилеринин бекитилген пландарына шайкеш келүүсүн баалоо;

- ресурстарды пайдалануунун эффективдүүлүгүн жана талаптарга жооп бергенин, ресурстарды пайдаланууга болгон контролдун жетиштүүлүгүн жана жоготуулардан болгон коргоо ишин баалоо;

- ички аудиттин жыйынтыктары жөнүндө отчетторду берүү;

- КР ССМнын борбордук аппаратынын, ага караштуу департаменттердин жана саламаттык сактоо уюмдарынын ишин жакшыртуу үчүн керектүү сунуштарды берүү;

- мыйзам менен корголуучу мамлекеттик же башка маалыматтарды жайылтпоо.

4.2. КР ССМнын Ички аудит бөлүмүнүн жетекчисинин ишин ИАБнын башкысы, ал эми ички аудитордун ишин башкы адис, жетектөөчү адис жана адис аткарышат.

4.3. ИАБнын башчысынын милдеттери:

- бекитилген Ички аудит стандарттарына жана Ички аудит колдонмосуна ылайык, ички аудит жол-жоболорун аныктоо;

- Министрдин пикирин эске алуу менен ички аудит жүргүзүүнүн узак мөөнөттүү жана жылдык пландарын иштеп чыгуу;

- бөлүмдүн ишин уюштурууга жана ага коюлган милдеттердин аткарылышына жооп берет;

- Министрге ар жылдык пландын аткарылышына мониторинг жүргүзүү боюнча ар кварталдык отчетторду түзүү;

-Министрге Ички аудит бөлүмүнүн ишмерлиги, анын ичинен ички контролдоо системасын баалоо жөнүндөгү жылдык отчетту берүү;

- КР ССМнын борбордук аппаратынын, ага караштуу департаменттердин жана саламаттык сактоо уюмдарынын ишин жакшыртууга керектүү сунуштарды киргизүү;

- этикалык стандарттарга ылайык, мыйзам менен корголгон мамлекеттик же башка маалыматты жайылтпоо;

- КР ССМнын борбордук аппаратында, ага караштуу департаменттерде жана саламаттык сактоо уюмдарында укук бузган ишмерликке байланышкан, укук бузуучу фактылар жөнүндө билдирүү;

- ИАБдын кызматкерлерин окутуу талаптарын аныктоо;

- ички аудиттин жана күндөлүк ички мониторингдин сапатына ички баалоо жүргүзүү;

- Ички аудит стандарттарын жана ички аудитти жүргүзүүдөгү КР башка мыйзамдарынын талаптарын сактоо;

- аудитордук тапшырма боюнча отчеттордо чагылдырылган, макулдашылган сунуштардын жыйынтыгында эффективдүү чараларды кабыл алуу боюнча ички аудит объектисинин жетекчисинин иш-аракеттерине көзөмөл кылуу үчүн мониторинг системасын орнотуу.

4.4  Ички аудитор төмөнкү укуктарга ээ болот:

- КР ССМнын борбордук аппаратынын, ага караштуу департаменттердин жана саламаттык сактоо уюмдарынын кызматкерлеринен аудит жүргүзүү үчүн керектүү материалдарды толук көлөмдө жана белгиленген тартипте алуу жана текшерүү;

- ички аудит объектинин кызматкерлеринен ички аудитке тиешелүү керектүү документтердин көчүрмөлөрүн алуу;

- КР ССМнын ички аудитинин ишине байланыштуу маселелер боюнча, бардык мекемелерде, уюмдарда, ишканаларда жана аткаруу бийлик органдарында КР ССМнын кызыкчылыктарын алып чыгуу.

  1. Корутунду жоболор

5.1. Бул Жобого камтылбаган башка маселелер КР ички аудит жаатындагы иш-аракеттеги мыйзамдары, ички аудит боюнча КР ыйгарым укуктуу органы сунуштаган, Ички аудит жана методология стандарттары менен жөнгө салынат.

5.2. Бул Жобо тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизилсе, КР ССМ тарабынан кайрадан каралат.


Басып чыгаруу